Klub ljubitelja pulija

Forum

Post Reply
Forum Home > General Discussion > Puli FCI standard Nr.55 (HUN/Magyar)

Puligor
Member
Posts: 12


 

 FCI standard Nr.55  (HUN)

 

FCI Nr. 55 PULI Standard Magyarázat

Az érvényes eredeti standard közzétételének ideje: 2001.07.18.

 

Eredete: Magyarország

Előzetes megjegyzés:

Mindenország felelős a saját fajtáiért. Egy fajta gazdájának lenni –különösen olyan népszerűfajta esetében, mint a puli – óriásifelelősséget ró a tenyésztőkre és mindenkire, aki a fajta alakításábanrészt vállal. Így a bírókra is, hiszen a tenyészszemlék és akiállítások minősített egyedei

lesznek a tenyésztés meghatározó pulijai. Ha a bírálat reális, szakmailag

megalapozottés az értékelés lehetőség szerint minél több lényeges szempontra terjedki a valóban kiugró egyedek favorizálásával – a fajta állandófejlődésére számíthatunk.

 

Felhasználása: terelőpásztorkutya

FCI BESOROLÁSA:

a) fajtacsoport Juhász- és pásztorkutyák.

b) szekció: Juhászkutyák Munkavizsga nélkül

Rövid történeti áttekintés: Ázsiai eredetű magyar terelő pásztorkutya. Ősi

változata minden valószínűség szerint a vándorló nomád pásztorkodással

foglalkozó ősmagyarokkal került a Kárpát-medencébe.

 

Általános jellemzők:

Ősimagyar terelőpásztorkutya. Középnagy testű, élénk vérmérsékletű,rendkívül tanulékony. Szilárd szervezetű, finom csontozatú, szikár,izmos. A törzshossz és a marmagasság azonos, a végtagok és agerincoszlop négyzetes formát zárnak be.

Az egyes testrészekalakulása nehezen ítélhetőmeg, mert az egész testet erőteljesszerkezetű szalagokat vagy zsinórokat képező szőrköntös borítja. Aszemet ernyőszerűen takarja a fej sűrű szőrzete, így a fej gömbölyűnektűnik. A kereszttájékra szorosan záródó farok következtében a törzshátrafelé magasodó formát mutat. A végtagok egyes részeit nehézelkülöníteni, ezért az arányokat és a szögeléseket célszerű mozgásbanmegítélni.

A puli bírálatát a jövőben asztalon végezzük.

Általános megjelenés:Középméretű, szilárd szervezetű, négyzetes testarányú,finom, de nem túlkönnyűcsontozatú. Szikár testének minden része jól izmolt.

Az egyes testrészek alakulása nehezen ítélhető meg, mert testét erőteljes,

szalagokat vagy zsinórokat képező szőrköntös fedi. Bírálat során ezért

célszerű végigtapintani. A fej szőrzete oly mértékben dús, hogy a fejet

kereknekmutatja, és a szemeket árnyékolja. A kereszttájékra kunkorodó, dússzőrzetűfarok hátrafelé enyhén emelkedőtestforma látszatát kelti.

Fontos testméretek:

Törzshossz / marmagasság: - 1/1

Arcorrhossz / fejhossz: 3,5/10

Mellkasmélység / marmagasság: 4,5/10

Mellkasszélesség / marmagasság: 3,3/10

Övméret / marmagasság: 12,5/10

Fülhossz / fejhossz: 5,2/10

Viselkedés és jellem: Élénk vérmérsékletű, rendkívül tanulékonyfajta. Mai

formája a sporttenyésztés hatására alakult ki.

Fej: Elölről nézve kerek, oldalról nézve elliptikus.

Agykoponya: arányos, finom, domború. A szemboltívek erősen fejlettek.

Stop: enyhén ívelt.

Orrtükör: viszonylag kicsi, fekete színű.

Arcorri rész: nem hegyes, az orrhát egyenes.

Ajkak (pofák): feszesek, mélyen pigmentáltak.

Állkapocs / fogak: a fogképletnek megfelelőteljes, ollóharapás.

Szemek:közepes nagyságúak, sötétbarna színűek, oválisak, élénk értelmeskifejezésűek. Közepesen távol helyezkednek el egymástól. A szemhéjszélfeszes és jól pigmentált.

Fülek: széles alapúak, középmagasan tűzöttek. A lógó fülkagylók lekerekítet V alakúak.

Nyak: középhosszú, feszes, izmos. A vízszintessel 45 fokos szöget zár be. Dús szőrzet fedi.

 

Fej:

Koponyája kicsi és finom. Feje elölről kerek, oldalról elliptikusnak tűnő.

Leginkábbegy labdaszerűfonalgombolyaghoz hasonlítható. A puli szuka feje kisséfinomabb vonalvezetésű, a kané valamivel durvább, de nem goromba.

Anyak illesztése a törzsön középmagas, a vízszintessel 45°-os szöget zárbe. A középmagastól eltérőnyakillesztés hibának minősül. Az alacsonynyakillesztésű puli a fejét állandóan lógatja, orra a talaj közelébenjár. A túl magas vagy túl alacsony nyakillesztés csökkent mozgásiképességet von maga után. A túlságosan rövid vagy hosszú nyak ishibának minősül. A puli nyaka akkor ideális, ha a benőtt szőrtakaróalatt nem különíthetőel a törzs vonalától.

Az arcorri rész rövid, afej hosszának egyharmada. Az arcorri rész hosszát az arcorri hajlattólkell az orr hegyéig mérni. Minél hosszabb, annál súlyosabb a hiba. Afej hosszának 40%-áig még kitűnőa minősítés, efelett a minősítéscsökken.

A szemboltívek kifejezettek.

A stopvonal enyhén ívelt.

Az orrhát egyenes.

Orrtükre viszonylag kicsi, nem hegyesedik el és minden színváltozatú pulinál

feketeszínű. A fekete, maszkos fakó és szürke puliknál a mélyfekete orrtükörtermészetes követelmény. Enyhébben ítéljük meg a fehér pulikpigmentáltságát.

Fogazata ollós záródású, teljes (vagyis komplett és ollósan záródó korrekt

fogazat).Amennyiben a fogazat rendezetlen, az alapminősítés egy fokozattalcsökken. A ponty- és a csukaharapás a pulinál tenyésztésből kizáróhiba. Öt éves kor alatt a tétreharapás is hibának minősül. Ha az alsóív két középsőI1 foga dől ki az ívből és a felsőkkel ráharap, nemtekintjük hibának. Egy P1 hiánnyal kitűnő is lehet, de győztes nem, kétP1 hiánnyal már csak nagyon jó,. Ha három, vagy mind a négy P1hiányzik, már csak jó a minősítés. Amennyiben P2, P3 vagy P4 esetlegM1, M2 fog hiányzik, a pulinak szintén csak jó minősítés adható ki. AzM3 fogak hiánya nem súlyos hiba, de győztes cím odaítélésekor mintdifferenciáló szempont, feltétlenül figyelembe veendő.

Ajkai feszesek és minden színváltozatú pulinál fekete színűek. A mélyen

pigmentált ajakszegély és szájpadlás előnyösen befolyásolja a bírálat eredményét.

Szemesötét, kávébarna színű, enyhén elkeskenyedőmetszésű, élénk, értelmestekintetű. A szem szivárványhártyájának minél sötétebbnek kell lennie.A középbarna vagy sötétbarna szem kitűnőminősítésű. Világosabb szemszínés túl közelülőszemek esetében pedig nagyon jó. A sárga szem súlyoshiba, csak megfelelőadható. A kerek, nagy szem általában durvaorrtükörrel és durva fejjel párosul, amely nemkívánatos, de minősítésenagyon jó is lehet. A szemhéjszélek feszesek és minden színváltozatúpulinál fekete színűek. A laza szemhéj az általános szervezeti lazaságjele, biztosan öröklődő, súlyos hiba, minősítése csak jó lehet.

Füleszéles alapú, középmagasan tűzött. Eredésük a külsőszemzugok vonalábantapintható ki. A fülkagyló lekerekített V alakú, határozottan lefeléirányul. A fülkagyló peremének legalább a belsőszemzugig kell érnie.Ideális esetben izgalmi állapotban sem mozdul, nem csavarodik hátra. Haa fülei magasan tűzöttek és arcorri része hosszabb a kívánatosnál, afej harmóniája megbomlik, elveszíti egyedülálló jellegét. Ezek olyantípushibák, amelyeket a bírálat során büntetni kell. A kissé magasantűzött fül nagyon jó, a magasan tűzött, könnyű, rövid fül jó, amozgékony fül szintén jó minősítéssel bírálandó.

 

Test: Hátvonal: egyenes, a faroktartás következtében hátrafelé emelkedőnek tűnik.

Mar: csak kis mértékben emelkedik a hát síkja fölé.

Hát: középhosszú, egyenes, feszes, izmos.

Ágyék: gazdagon izmolt, rövid. Far: Rövid, enyhén lejtős.

Mellkas: mély, hosszú, közepesen dongás.

Has: hátrafelé fokozatosan húzódik fel.

Farok:a középmagasan tűzött farok minden helyzetben kunkorodva záródik akereszttájékra és sűrűszőr fedi. Kiegyenesítve a csánkig ér.

Törzs:

Apuli törzsére a négyzetesség jellemző: marmagassága azonos atörzshosszal. Ez a kanoknál szigorúan bírálandó. Szukáknál amarmagassághoz viszonyított +5%-os törzshosszeltérés még megengedett,ettől nagyobb eltérés már csak nagyon jó minősítést jelent. A valóbannégyzetes, vagy ahogyan gyakran hallani, a kvadratikus kifejlettegyedek már kölyökkorban is szinte kockaformát mutatnak – rövidek ésszélesek.

Gyakori típushiba a megnyúlt törzs. Általában az ágyéktájék hosszabb a

kelleténél,s ez kötéshibával párosulva kígyózó járást eredményez. A hátvonalfelülről történő megszemlélése a hibáról azonnal árulkodik. A puli

törzshosszának megítélése nem könnyűfeladat, tapintást és sok gyakorlatot

igényel. Tapintáskor mindig a vállbúbot keressük, mert az a törzshossz

mérésének a kiindulópontja. A jó szőrben lévőegyed dús mellkasi szőrzete miatt az egyébként rövid törzs is hosszúnak tűnhet!

Az ideális mar csak kismértékben emelkedik a hát síkja fölé, de érzékelhető.

A hát feszes, középhosszú.

Az ágyék jól izmolt.

A far enyhén lejtős, rövid (nem csapott). Ez a leggazdaságosabb erőátvitelt teszi lehetővé.

A has hátrafelé fokozatosan húzódik fel.

Afarok középmagasan tűzött, szorosan záródva hajlik a kereszttájékra. Afarok vége kiegyenesítve a csánkig ér. A rövidfarkúság örökletes hiba,ezért a bírálatnál, mint differenciáló szempontot a győztes címekodaítélésekor feltétlen figyelembe kell venni. Kitűnőminősítést akkorkaphat a puli, ha a faroktartása ágyékra boruló, oldalra szorosanzáródó, vagy a hát fölé karikába kunkorodó. A sarlós faroktartású pulicsak jó minősítést kaphat. Kívánatos a mindenkor záródó farok. Abizonytalan faroktartás súlyos hiba. Ha a kiállított egyed a bírálatalatt a farkát mindvégig lógatja, és azt rövid időre, még mozgás közbensem csapja fel, a minősítése legfeljebb nagyon jó lehet. A pulifaroktartását fajtabélyegnek kell tekintenünk. A kereszttájékrakunkorodó, vagy az ágyékon fekvőfarok minden körülmények között, így aringben is követelmény!

A mellkas közepesen dongázott, mély éshosszú. A hordó mellkas dülöngélő mozgást, a szűk üres szívtájékoteredményez. A nem kellően dongás állat elülső lábai túl közel állnakegymáshoz, egész teste szűkebb a kívánatosnál. Természetesen alkatirendellenességnek számít.

 

 May 24, 2010 at 9:57 AM Flag Quote & Reply

Puligor
Member
Posts: 12

(második rész)

Végtagok

Elülsővégtagok:

Váll: a lapocka dőlt és feszesen fűződik a mellkashoz. A lapocka és a felkar

közötti szög 90 fokos.

Felkar: középhosszú és jól izmolt.

Könyök: szorosan a mellkashoz simul. A felkar és az alkar közötti szög 120-130 fokos.

Alkar: hosszú és egyenes, száraz izomzatú.

Elülső mancsok: rövid, gömbölydedek, zártak. A karmok feketék vagy sötét

palaszürkék. A talppárnák sötét színűek és rugalmasak. Az elülsővégtag állása közepesen széles és párhuzamos.

 

Elülsővégtag:

Amellsőlábak állása közepesen széles és párhuzamos. A lapocka feszesenfekszik a mellkasra. A vállbúbok a szügy síkjába esnek. A lapocka afelkarral 90°-os szöget zár be. A felkar középhosszú, izmos, a törzshossztengelyével párhuzamos.A könyök szorosan a mellkashoz záródik. Azalkar a felkarral 120-130°-os szöget zár be. Az alkar hosszú ésegyenes, szikár izomzatú. A mancsok rövidek, gömbölydedek, feszesek észártak. A karmok feketék vagy palaszürkék. A talppárna sötét ésrugalmas.

 

Hátulsó végtagok

Avégtagok állása közepesen széles és párhuzamos. A medence és a combközötti szög kb. 90 fokos. A térdizület szögellése 100-110 fok.

Comb és lábszár: hosszú és jól izmolt.

Csánk: száraz, világosan körvonalazott.

Lábközép: rövid.

Hátulsó mancsok: kissé nyúltabbak az elülsőknél, és zártak.

Mozgás: igen élénk, temperamentumos. Lépése rövid, vágtája gyors, rendkívül fordulékony. Mozgása gyakran jellegzetesen aprózó.

Hátulsó végtag:

Ahátsó lábak állása is közepesen széles és párhuzamos. A comb és alábszár hosszú és gazdagon izmolt. A medence a combcsonttal 90°-osszöget alkot. A combcsont a lábszárcsontokkal 100-110°-os szöget képez.A csánk szikár, a lábközép rövid. Az izületek tiszták és szárazak. Ahátulsó mancsok kissé laposabbak a mellsőknél. A karmok szintén sötétpalaszürkék, vagy feketék. A talppárna itt is rugalmas és sötét.

Járás:

Apuli mozgása aprózó, szökdécselőés fordulatos. Ez a mozgás csakszabályos és jól izmolt végtagokkal valósítható meg. Mindenszabálytalan végtagállás energiapazarlással jár.

Bőr: Ráncoktól mentes, feszes, sötéten pigmentált. A szabad bőrfelület minden színváltozatnál fekete vagy sötét palaszürke.

Szőrzet:kölyökkorban tömött, hullámos vagy göndör lefutású. Később fürtöketképez, majd erős szerkezetűszalagokat vagy zsinórokat alkot.Szőrköntöse durvább felszőrökből és finomabb pehelyszálakból áll. Akétféle szőr aránya határozza meg a bunda jellegét. Amennyiben afelszőr aránya nagymértékben meghaladja a pehelyszálakét, a szőrköntösnyitott, jellegtelen szerkezetet mutat. A kívánatosnál több pehelyszáltúlságosan lágy szerkezetű, nemezes edő, nehezen kezelhető szőrzeteteredményez. A kétféle szőr genetikailag meghatározott helyes arányaalakítja ki a könnyen ápolható, esztétikus megjelenésűszalagos vagyzsinóros formát.

A szőr hossza fartájékon, az ágyéktájékon aleghosszabb. Legrövidebb a fejen és a végtagokon. A fej ernyőzöttségeakkor ideális, ha a szőr erős szerkezetű, zsinórszerűlefutású és jóltakarja a szemeket és az arcorri részt. A kifésült, az elhanyagolt,gubancos szőrzet egyaránt nem kívánatos.

Szőrzet:

A fajtakülönlegessége a szőrzet. A szőrköntös a kölyökkori hullámos, csigáslefutásból a felnőttkori nemezek, zsinórok és szalagok kialakulásáigtöbb változáson megy át. A szőrtakaró jellegét a felszőrök és apehelyszálak aránya határozza meg. Ez genetikailag meghatározott. Azsinóros, vagy zsinóros jellegű, és a keskeny szalagos szőrtípusok akívánatosak. Kitűnőminősítés csak teljes,homogén szőrköntösű, jólernyőzött fejszőrzetű pulinak adható ki. Tenyészszemlén a hiányos,kopott szőrköntös is elfogadott, amennyiben a szőr minősége tapintássalmegítélhető. Hiányos ernyőzöttségű, lekopott mellkas ésmarszőrzetűegyed minősítése csak nagyon jó lehet. Előforduló hiba ateljes szőrköntös esetén, a mar és a fej részen a nyitott szőrzet,melyet figyelembe kell venni a győztes cím kiadásánál. A lerágottlábszőrzetűpuli is csak nagyon jót kaphat. Az ápolatlan szőrzetűegyedsem lehet kitűnő minősítésű.

 

Bőr:

Pigmentált, palaszürke színű. Hason, háton könnyen elbírálható.

Színváltozatai

a) Fekete

b) Fekete, kissé rozsdavörös vagy szürke árnyalattal

c) Fakó, határozott fekete maszkkal a pofa körül

d) Szürke

e) Gyöngyfehér, zsemleszínűárnyalattól mentes

A szügy tájékán maximum 3 cm átmérőjűfehér mellfolt engedhetőmeg.

Az ujjak közötti fehér tűzöttség nem számít hibának.

Minden más jellegűjegy, színeltérés hiba.

Színek:

Afekete szín esetében keressük a minél mélyebb fekete árnyalatot, de arozsdás,avétos árnyalat a pulinak természetes jellemzője, és nemtekintjük hibának. A fehér mellfolt 3 cm átmérőig megengedett, de azilyen egyed győztes nem lehet, mert a mellfolt öröklődik.

A fehér pulinál a zsemlés színárnyalat nem megengedett, a tenyésztésből kizáró ok.

A maszkos fakó esetén különbözőárnyalatú egyedekkel találkozhatunk, de

minden esetben a pofa körül sötét maszk a kívánatos.

A szürke szín rendkívül ritka. A hamvas, ezüstös árnyalat az egyedfejlődés

későbbi szakaszában alakul ki. Előfordulhat a 7-8 hetes életkorban látható

szürkülőjelleg.Általában 4-5 hónapos vagy 1 éves korban kezd erőteljesebben megindulnia szürkülés. A valóban szürke puli 1-1,5 éves koráig teljesenkiszürkül, ezért a feketének született és törzskönyvezett szürkeegyedeket csak tenyészszemlén lehet szürke színre átíratni 18 hónaposkorukig.

Nagyság és súly:

Marmagasság:

Kanok: 41-43 cm. A megengedett mérettartomány 39-45 cm.

Szukák: 38-40 cm. A megengedett mérettartomány 36-42 cm.

Magasság:

A puli marmagasságát a gyakorlott bíráló szinte teljes biztonsággal képes

megítélni,határeseteknél azonban célszerűmérni. A bírálatnál a standardbanmegadott mérettartományt szigorúan figyelembe kell venni. Semmiképpensem cél a puli „törpésítése”, de növelése sem. A bírálat során astandard alatti és feletti egyedeket a homogenitás érdekébenleminősítjük. Kanoknál a kívánatos,ideális méret 41-43 cm, a szukáknál38-40 cm. A kanok esetében az ideális középméret a kitűnőI minősítéshezkövetelmény. A puli 9 hónapos korára eléri a végleges marmagasságát,tehát már a fiatal osztályban és tenyészszemlén is az ideális méret akívánatos.

 

Testsúly:

Kanok: 13-14 kg

Szukák: 10-13 kg

Hibák: az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, a

hiba minősítésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

 

Kizáró hibák

a) Rövid, nyitott szőrzet.

b) Lógó, vagy sarlós faroktartás.

c) Színhibák, nem kívánt jegyek és foltok.

d) Előre- vagy 2 mm-t meghaladó hátraharapás, keresztharapás.

e) 2-nél több P 1, vagy bármely más fog hiánya, kivéve az M3 fogak

hiánya.

f) A standardban rögzített mérettartománytól eltérőméret.

Kizáró hibák:

A standard szerint:

-a sárga szem;

-az előre- vagy hátraharapás;

-a kettőnél több P1, vagy bármennyi P2,3,4 vagy M1, M2 fog hiánya;

-a sarlószerűvagy zászlós faroktartás;

-a standardban rögzített mérettartománytól eltérőméret;

-a rövid, nyílt szerkezetű, sima szőrzet;

- a színhibák (fakó ill. black and ten) és a foltosság.

A standardban leírtaktól való minden eltérés hibának tekintendő, és a hiba

minősítésének pontos arányban kell állnia az eltérés fokával.

 

Utólagos megjegyzés:A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, jóltapintható, normálisan fejlődött herével kell rendelkezniük.

 

 


May 24, 2010 at 9:59 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.